11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NALŽOVSKÉ HORY

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově MěÚ

PŘEDPIS

ČÍSLO

NÁZEV

zákon

133/1985 Sb.

o požární ochraně

zákon

84/1990 Sb.

o právu shromažďovacím

zákon

116/1990 Sb.

o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zákon

202/1990 Sb.

o loteriích a jiných podobných hrách

zákon

565/1990 Sb.

o místních poplatcích

zákon

552/1991 Sb.

o státní kontrole

zákon

563/1991 Sb.

o účetnictví

zákon

17/1992 Sb.

o životním prostředí

zákon

114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

zákon

143/1992 Sb.

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích...

zákon

337/1992 Sb.

o správě daní a poplatků

zákon

338/1992 Sb.

o dani z nemovitostí

zákon

72/1994 Sb.

o vlastnictví bytů

zákon

111/1994 Sb.

o silniční dopravě

zákon

289/1995 Sb.

o lesích

zákon

147/1996 Sb.

o rostlinolékařské péči

zákon

13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích

vyhláška

104/1997 Sb.

kterou se provádí zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

zákon

82/1998 Sb.

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon

123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí

zákon

106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

zákon

301/2000 Sb.

o matrikách

zákon

128/2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení)

vyhláška

326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic a veřejného prostranství

zákon

133/2000 Sb.

o evidenci obyvatel

vyhláška

177/2000 Sb.

kterou se provádí zák. o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech

zákon

218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech

zákon

101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů

zákon

227/2000 Sb.

o elektronickém podpisu

zákon

240/2000 Sb.

o krizovém řízení

nařízení vlády

462/2000 Sb.

k provedení zákona o krizovém řízení

zákon

250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon

185/2001 Sb.

o odpadech

vyhláška

207/2001 Sb.

kterou se provádí zákon o matrikách

zákon

254/2001 Sb.

o vodách

zákon

274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

vyhláška

30/2001 Sb.

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

nařízení vlády

304/2001 Sb.

kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu

zákon

320/2001 Sb.

o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon

449/2001 Sb.

o myslivosti

zákon

100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon

450/2001 Sb.

změny některých zákonů týkajících se veřejné správy

zákon

352/2001 Sb.

o užívání státních symbolů České republiky

zákon

491/2001 Sb.

o volbách do zastupitelstev obcí

vyhláška

64/2002 Sb.

k provedení zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon

86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší

zákon

312/2002 Sb.

o úřednících územně samosprávných celků

zákon

320/2002 Sb.

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

vyhláška

380/2002 Sb.

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

vyhláška

512/2002 Sb.

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků

nařízení vlády

37/2003 Sb.

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

nařízení vlády

352/2003 Sb.

o posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí

zákon

22/2004 Sb.

o místním referendu

vyhláška

296/2004 Sb.

kterou se provádí zák. o evidenci obyvatel

vyhláška

416/2004 Sb.

kterou se provádí zák. o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon

420/2004 Sb.

o přezkoumání hospodaření samosprávných celků

nařízení vlády

495/2004 Sb.

k provádění zák. o elektronickém podpisu

vyhláška

496/2004 Sb.

o elektronických podatelnách

zákon

499/2004 Sb.

o archivnictví a spisové službě

zákon

500/2004 Sb.

správní řád

zákon

501/2004 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

zákon

561/2004 Sb.

školský zákon

zákon

634/2004 Sb.

o správních poplatcích

vyhláška

645/2004 Sb

kterou se provádí některá ustanovení zák. o archivnictví a spisové službě

vyhláška

646/2004 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby

zákon

127/2005 Sb.

zákon o elektronických komunikacích

zákon

21/2006 Sb.

o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

vyhláška

36/2006 Sb.

o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zákon

132/2006 Sb.

o kronikách obcí

zákon

137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách

zákon

138/2006 Sb.

změna zákonů v souvislosti s přijetím zák. o veřejných zakázkách

zákon

159/2006 Sb.

o střetu zájmů

nařízení vlády

173/2006 Sb.

o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zák. 106/1999

vyhláška

442/2006 Sb.

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu ...

vyhláška

500/2006 Sb.

o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci

vyhláška

503/2006 Sb.

o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy

nařízení vlády

564/2006 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

zákon

300/2008 Sb.

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon

111/2009 Sb.

o základních registrech

vyhláška

191/2009 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby

vyhláška

193/2009 Sb.

o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

vyhláška

194/2009 Sb.

o užívání a provozování informačního systému datových schránek

vyhláška

364/2009 Sb.

o kontaktních místech veřejné správy

vyhláška

103/2010 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

nařízení vlády

222/2010 Sb.

o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Nalžovské Hory | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ